54. СУ­ПЕР БО­УЛ: Канзас сити и Сан Франциско у борби за шампионски прстен

0

Чиф­си игра­ју за дру­гу ти­ту­лу у исто­ри­ји фран­ши­зе, Фор­ти­нај­нер­си у ло­ву на ше­сти тро­феј

ФО­ТО: Епа/Та­нен Ма­у­ри

Кан­зас Си­ти про­тив Сан Фран­ци­ска. По­гла­ви­це про­тив Фор­ти­нај­нер­са. Ма­хомс про­тив Га­ро­по­ла. Рид про­тив Ша­на­ха­на.

Стра­шни на­пад про­тив не­ве­ро­ват­не од­бра­не. У 54. из­да­њу Су­пер Бо­у­ла у Ма­ја­ми­ју. У нај­ва­жни­јој утак­ми­ци аме­рич­ког фуд­ба­ла. Аме­рич­ког спор­та. У нај­гле­да­ни­јем спорт­ског до­га­ђа­ју на пла­не­ти.

Оба ти­ма су на Фло­ри­ду сти­гла у сјај­ном рас­по­ло­же­њу. Кан­зас Си­ти је до од­лу­чу­ју­ће утак­ми­це сти­гао по­сле рав­но 50 го­ди­на. Дав­не 1970. го­ди­не осво­ји­ли су пр­ву и је­ди­ну ти­ту­лу за са­да.

- Осе­ћам огром­ну од­го­вор­ност. По­ла ве­ка се у Кан­за­су че­ка­ло да до­ђе­мо у ову пози­ци­ју. Ва­жно је да смо у Ма­ја­ми­ју због свих прет­ход­них ге­не­ра­ци­ја ко­је ни­су успеле, због тре­не­ра Ен­ди­ја Ри­да, због ар­ми­је на­ви­ја­ча. Нај­ма­ње што мо­же­мо да уради­мо је да иза­ђе­мо на те­рен, да­мо све од се­бе, а у исто вре­ме и да ужи­ва­мо. Пут до по­бе­де би­ће не­ве­ро­ват­но те­жак, али ве­ру­јем да ће­мо га на­ћи – у да­ху је ре­као Па­трик Ма­хомс, пр­ва зве­зда Чиф­са.

Сјај­ни кво­тер­бек бли­стао је у плеј-офу. У по­бе­да­ма про­тив Хју­сто­на и Те­не­си­ја имао је осам до­да­ва­ња за тач­да­ун, без ијед­не пре­се­че­не лоп­те. Сјај­но су га пра­ти­ли тајт енд Тре­вис Кел­це, хва­та­чи Се­ми Вот­кинс и Тај­рик Хил.

- Не тре­ба за­бо­ра­ви­ти да имам фе­но­ме­нал­ну пред­њу ли­ни­ју у на­па­ду. Го­то­во да не пу­шта­ју ри­ва­ле да ми при­ђу, што ми зна­чај­но олак­ша­ва по­сао. Ура­ди­ли смо мно­го то­га до­брог, али не сме­мо да ста­не­мо. Ва­жно је да про­тив Сан Фран­ци­ска, ко­ји је не­ве­ро­ват­на еки­па, бу­де­мо тим. Под­јед­нак те­рет па­шће и на офан­зив­ну и на де­фан­зив­ну ли­ни­ју, као и на спе­ци­јал­ни тим – ка­же Ма­хомс, нај­ко­ри­сни­ји играч у се­зо­ни 2018.

Не тре­ба за­бо­ра­ви­ти да су у оба ду­е­ла у кон­фе­рен­ци­ји, По­гла­ви­це би­ле у озбиљ­ном ми­ну­су. Про­тив Хју­сто­на чак 24 по­е­на, про­тив Те­не­си­ја 10. Све­сни су да та­ко не­што не сме­ју да до­пу­сте у ду­е­лу са Фор­ти­нај­нер­си­ма.

- Мо­ра­мо да бу­де­мо па­жљи­ви. Не сме­мо да пра­ви­мо гре­шке или не­по­треб­не пенале. Од­бра­на Сан Фран­ци­ска је не­ве­ро­ват­на. Нај­бо­љи су у игри про­тив па­са, не допу­шта­ју мно­го то­га ни у игри по зе­мљи. Пред­ња ли­ни­ја де­фан­зи­ве је по­кре­тљи­ва, по­себ­но Арм­стед и Ник Бо­са. Има­ју по­за­ди сјај­ног сеј­фти­ја Шер­ма­на – на­хва­лио је ри­ва­ле Тре­вис Кел­це и до­дао:

Мо­ра­мо па­жљи­во да ис­пла­ни­ра­мо сва­ки на­пад, сва­ку ак­ци­ју. Од­лу­чи­ва­ће ситнице, а оче­ку­јем да ће оне ићи у на­шу ко­рист.

И док је Кан­зас Си­ти и пре по­чет­ка се­зо­не био је­дан од фа­во­ри­та за Су­пер Бо­ул (го­ди­ну да­на ра­ни­је из­гу­би­ли су кон­фе­рен­циј­ско фи­на­ле од Њу Ин­глан­да), Сан Фран­ци­ско почет­ком сеп­тем­бра го­то­во ни­ко ни­је оче­ки­вао у Ма­ја­ми­ју.

Фор­ти­нај­нер­си су про­шлу го­ди­ну има­ли скор 4:12 и при­о­ри­тет им је био да у овој до­ђу до по­зи­тив­ног од­но­са по­бе­да и по­ра­за. Ме­ђу­тим, од­и­гра­ли су се­зо­ну из сно­ва и регуларни део за­вр­ши­ли са 13:3.

- Искре­но, се­ћам се 2017. кад смо го­ди­ну по­че­ли са де­вет по­ра­за. У пет ду­е­ла смо би­ли по­ра­же­ни са три или ма­ње по­е­на раз­ли­ке. Ни­је уоп­ште би­ло за­бав­но. Кад смо у де­се­том ко­лу ко­нач­но са­вла­да­ли Њу­јорк Џа­јант­се, то ми је зна­чи­ло као да смо осво­ји­ли Су­пер Бо­ул. Та­ко да са­да у ово пр­во ве­ли­ко фи­на­ле ула­зим пот­пун опу­штен – ре­као је уз осмех тре­нер Кајл Ша­на­хан.

Фор­ти­нај­нер­си су у фи­на­лу по­след­њи пут би­ли 2013. Од тог по­ра­за од Бал­ти­мо­ра по­чео је стр­мо­гла­ви пад, ко­ји је тра­јао све до ове се­зо­не. ДНК ти­ма је де­фи­ни­тив­но про­ме­нио до­ла­зак де­фан­зив­ца Ни­ка Бо­се, пр­вог пи­ка са драф­та.

У офа­низвном де­лу да­та је пот­пу­на сло­бо­да кво­тер­бе­ку Џи­ми­ју Га­ро­по­лу, ко­ји је годинама био ре­зер­ва чу­ве­ном То­му Бреј­ди­ју у Њу Ин­глан­ду. Ко­ли­ко је Сан Фран­ци­ско скла­дан тим по­ка­зу­је и по­да­так да су го­ди­ну за­вр­ши­ли као дру­га нај­бо­ља од­бра­на и четвр­ти најбо­љи на­пад.

- Не­ка­да је од­бра­на, не­ка­да на­пад бо­љи део ти­ма. Ва­жно је да увек на­ђе­мо на­чин да по­бе­ди­мо. Ат­мос­фе­ра у еки­пи је не­ве­ро­ват­на и то дру­гар­ство је ве­ро­ват­но је је­дан од раз­ло­га за­што смо у Су­пер Бо­у­лу – ре­као је хва­тач Ема­ну­ел Сан­дрес, ко­ји је у то­ку се­зо­ну до­шао из Ден­ве­ра.

У по­лу­фи­на­лу и фи­на­лу кон­фе­рен­ци­је Сан Фран­ци­ско је ла­ко иза­шао на крај са Минесо­том од­но­сно Грин Бе­јом. Те две пар­ти­је још им ви­ше по­ди­гле са­мо­по­у­зда­ње.

- Кан­зас Си­ти је сја­јан тим. Не би би­ли у Су­пер Бо­у­лу да то не за­слу­жу­ју. О Па­три­ку Ма­хом­су не тре­ба тро­ши­ти ре­чи. Си­гур­но је нај­бо­љи кво­тер­бек у ли­ги – ре­као је тр­кач Ра­хим Мон­стерт, ко­ји је до­ми­ни­рао у по­бе­ди над Грин Бе­јом са 220 пре­тр­ча­них јар­ди и че­ти­ри тач­да­у­на:

И по­ред свих ква­ли­те­та ко­је Чиф­си има­ју, убе­ђен сам да мо­же­мо да их победимо.

При­ча, ана­ли­за, струч­них прог­но­за има на пре­тек. Из све­га је ја­сно да не­ма из­ра­зи­тог фа­во­ри­та. У но­ћи из­ме­ђу не­де­ље и по­не­дељ­ка око по­ла пет ују­тру на „Хард Рок” стадио­ну до­би­ће­мо од­го­вор на нај­ве­ће пи­та­ње. Да ли тро­феј „Вин­са Лом­бар­ди­ја” дру­ги пут за­вр­ша­ва у Ми­су­ри­ју или ће ше­сти пут до­ћи у Ка­ли­фор­ни­ју.

Kоментари (0)

Само регистровани и улоговани корисници могу да оцењују коментаре!

Пpиjaвa Региcтрyј ce

Додај коментар

Преостало карактера:

Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Да бисте видели остатак вести

Региструјтe Cе Пријавитe Ce

Пpиjaвa

Facebook Пријавa

или

Региcтрyј ce › Заборавили сте лозинку?

Региcтрyј ce

Facebook Пријавa

или

Унесите Вашу адресу е-поште да бисте добили нову шифру