Владимир Ивић и Јована Ерић шампиони Србије

0

Млади шахиста постао други најмлађи првак државе у шаху, док је Ерићева тачно деценију после првог тријумфа поново освојила титулу

ФОТО: ШС Србије

Ни при­ти­сак ду­гог и убе­дљи­вог вођ­ства, ни­ти пре­о­кре­ти у фи­ни­шу, ни­су спре­чи­ли ово­го­ди­шње шам­пи­о­не Ср­би­је Ве­ли­ми­ра Иви­ћа и Јо­ва­ну Ерић да у по­след­њем ко­лу так­ми­че­ња на Ста­рој пла­ни­ни стиг­ну до нео­п­ход­них ре­зул­та­та.

Иви­ће­ва пред­ност од јед­ног по­е­на ис­то­пи­ла се у прет­по­след­њем ко­лу по­ра­зом од Бо­ба­на Бо­го­са­вље­ви­ћа, те му је је­ди­но по­бе­да га­ран­то­ва­ла пр­во ме­сто, по­што је ме­ђу­соб­ни ре­зул­тат пр­во до­дат­но ме­ри­ло при де­о­би ме­ста. И пре­у­зео је ри­зик цр­ним фи­гу­ра­ма про­тив Зо­ра­на Ар­со­ви­ћа, до­шао до при­ти­ска на да­ми­ном кри­лу и бр­зо за­го­спо­да­рио по­зи­ци­јом за сво­ју пр­ву шам­пи­он­ску ти­ту­лу.

Ти­ме је наш ре­пре­зен­та­ти­вац, са 19 го­ди­на, по­стао дру­ги нај­мла­ђи пр­вак Ср­би­је, по­сле Алек­сан­дра Ин­ђи­ћа. Ујед­но је на нај­леп­ши на­чин за­о­кру­жио јед­ну из­у­зет­ну се­зо­ну, у ко­јој је у Со­чи­ју сти­гао до осми­не фи­на­ла Свет­ског ку­па.

Бив­ши др­жав­ни пр­вак Бо­бан Бо­го­са­вље­вић имао је шан­су да стиг­не до сво­је дру­ге ти­ту­ле, под усло­вом да по­бе­ди Ми­ло­ша Стан­ко­ви­ћа, а Ивић ре­ми­зи­ра. И ма­да је пи­та­ње по­бед­ни­ка већ би­ло ре­ше­но, на­ста­вио је упор­но до успе­ха ко­ји му је га­ран­то­вао дру­го ме­сто, на осно­ву нај­бо­љих ме­ђу­соб­них ре­зул­та­та у трој­ној де­о­би по­зи­ци­је.

На­и­ме, Алек­сан­дар Ко­ва­че­вић је бр­зо ре­ми­зи­рао и за­вр­шио на тре­ћем ме­сту, обез­бе­див­ши по­след­њу ви­зу за на­ред­ни шам­пи­о­нат, а се­дам­на­е­сто­го­ди­шњи Лу­ка Бу­ди­са­вље­вић је имао нај­сла­би­ја до­пун­ска ме­ри­ла од њих тро­ји­це. Наш нај­мла­ђи ве­ле­мај­стор је на кра­ју над­и­грао Си­ни­шу Дра­жи­ћа и у сти­лу за­вр­шио тур­нир, са по­ла по­е­на ма­ње од по­бед­ни­ка и још 12 бо­до­ва реј­тин­га.

У ди­рект­ном ду­е­лу за пе­то ме­сто, но­ви ве­ле­мај­стор Ми­ло­је Рат­ко­вић је на­нео још је­дан по­раз бра­ни­о­цу ти­ту­ле Алек­сан­дру Ин­ђи­ћу. Ре­зул­тат глав­ног фа­во­ри­та и гу­би­так 19 по­е­на реј­тин­га пред­ста­вља је­ди­но ве­ли­ко из­не­на­ђе­ње. Пла­сман свих дру­гих био је у скла­ду са старт­ним по­зи­ци­ја­ма.

Јо­ва­на Ерић је, де­це­ни­ју по­сле пр­ве ти­ту­ле, убе­дљи­во из­бо­ри­ла и дру­гу, са 7 по­е­на из 9 ко­ла и чак 38 бо­до­ва на реј­тинг-ли­сти. У дра­ма­тич­ном ди­рект­ном ду­е­лу за пр­во ме­сто, хлад­ном гла­вом и че­лич­ним нер­ви­ма из­др­жа­ла је ве­ли­ки при­ти­сак Ма­ри­не Гај­чин, за зла­та вред­ни ре­ми.

Ма­ри­на је би­ла на пра­гу сво­је пр­ве ти­ту­ле. Ду­го је на­ша два­де­се­то­го­ди­шња ре­пре­зен­та­тив­ка, осва­јач сре­бр­не по­је­ди­нач­не ме­да­ље на Европ­ском екип­ном пр­вен­ству у Сло­ве­ни­ји, има­ла ве­ли­ку пред­ност. Сте­кла је пот­пу­но до­би­је­ну по­зи­ци­ју, али је у за­вр­шни­ци, уза­стоп­ним гре­шка­ма, ис­пу­сти­ла нит. Та­ко је, упр­кос од­лич­ном дру­гом ме­сту и 20 осво­је­них по­е­на реј­тин­га, оста­ла тра­ги­чар­ка по­след­њег ко­ла.

Аде­ла Ве­ли­кић је, са са­мо јед­ним ре­ми­јем, би­ла нај­бор­бе­ни­ја и за то је на­гра­ђе­на тре­ћим ме­стом. Иако је стар­то­ва­ла са по­е­ном из пр­ва че­ти­ри ко­ла, то­ме је до­да­ла још 4,5 по­е­на из за­вр­шних пет су­сре­та, на­ја­вљу­ју­ћи да се ко­нач­но по­ла­ко вра­ћа у фор­му.

Све ша­хист­ки­ње за­служ­ју че­стит­ке за из­у­зет­ну бор­бе­ност, са са­мо 13 ре­ми­ја у 45 пар­ти­ја. Та­кав при­ступ се ис­пла­тио и бив­шој шам­пи­он­ки Љи­љи Др­ље­вић, ко­ја је стар­то­ва­ла са два по­е­на из шест ко­ла, па са три уза­стоп­не по­бе­де у фи­ни­шу сти­гла до че­твр­тог ме­ста. За нај­мла­ђу уче­сни­цу Јо­ва­ну Ср­да­но­вић пе­то ме­сто и ре­корд­них 48 по­е­на реј­тин­га пред­ста­вља­ју од­ли­чан ре­зул­тат, док је за глав­ну фа­во­рит­ки­њу Ма­ри­ју Ма­на­ко­ву ше­сто ме­сто не­у­спех.

Ша­хов­ски са­вез Ср­би­је је за ово­го­ди­шња пр­вен­ства др­жа­ве обез­бе­дио из­ван­ред­не усло­ве, а шам­пи­о­ни су, по­ред на­гра­да од по 160.000 ди­на­ра, до­би­ли и по 120.000 ди­на­ра за тро­шко­ве Европ­ског по­је­ди­нач­ног пр­вен­ства 2022. М. К.

МУШКАРЦИ

ПОСЛЕДЊЕ КОЛО: Н. Ра­до­ва­но­вић – А. Ко­ва­че­вић ре­ми, Бу­ди­са­вље­вић – Дра­жић 1:0, Ин­ђић – Ми­ло­је Рат­ко­вић 0:1, Бо­го­са­вље­вић – М. Стан­ко­вић 1:0 и З. Ар­со­вић – Ивић 0:1.

Ко­на­чан пла­сман: 1. Ивић 6,5 (из 9), 2. Богосављeвић 6, 3. А. Ко­ва­че­вић 6, 4. Бу­ди­са­вље­вић 6, 5. Ми­ло­је Рат­ко­вић 5, 6. Ин­ђић 4,5, 7. Н. Ра­до­ва­но­вић 3,5, 8. М. Стан­ко­вић 3, 9. З. Ар­со­вић 2,5 и 10. Дра­жић 2 по­е­на.

ДАМЕ

ПОСЛЕДЊЕ КОЛО: Ср­да­но­вић – Чо­лу­шки­на 1:0, Ма­на­ко­ва – Бен­де­раћ 1:0, Вуј­чић – Др­ље­вић 0:1, С. Ђу­кић – Ве­ли­кић 0:1 и Гај­чин – Ерић ре­ми.

Ко­на­чан пла­сман: 1. Ерић 7 (из 9), 2. Гај­чин 6, 3. Ве­ли­кић 5,5, 4. Др­ље­вић 5, 5. Ср­да­но­вић 5, 6. Ма­на­ко­ва 5, 7. Чо­лу­шки­на 4, 8. Бен­де­раћ 3,5, 9. С. Ђу­кић 3 и 10. Вуј­чић 1 по­ен.

 

Повезане Bести

Kоментари (0)

Само регистровани и улоговани корисници могу да оцењују коментаре!

Пpиjaвa Региcтрyј ce

Додај коментар

Преостало карактера:

Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Да бисте видели остатак вести

Региструјтe Cе Пријавитe Ce

Пpиjaвa

Facebook Пријавa

или

Региcтрyј ce › Заборавили сте лозинку?

Региcтрyј ce

Facebook Пријавa

или

Унесите Вашу адресу е-поште да бисте добили нову шифру