ГУБИТАК У 2020. - Звезда 14,32, Партизан 6,41 милиона евра

19

Агенција за привредне регистре објавила извештаје независних ревизорских кућа о пословању највећих српских клубова

ФОТО: И. Веселинов

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је извештаје независних ревизорских кућа о пословању Црвене звезде и Партизана у 2020. Према тим подацима, шампион Србије је у минулој години остварио губитак од 1.683.606.000 динара (по средњем курсу Народне банке Србије 14.328.561 евра), а губитак црно-белих из Хумске је 753.626.000 динара (6.413.838 евра).

Иста независна ревизорска кућа (БДО) оценила је пословање највећих српских клубова, а у извештају независног ревизора Милована Поповића о Црвеној звезди у секцији мишљење, забележено је:

„По нашем мишљењу, приложени неконсолидовани финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, неконсолидовану финансијску позицију Клуба на дан 31. децембра 2020. године, као и неконсолидоване резултате његовог пословања и неконсолидоване токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама. Скрећемо пажњу на Напомену 2.3. уз неконсолидоване финансијске извештаје у којој је обелодањено да је Клуб у 2020. години остварио губитак од РСД 1,683,606 хиљада, нераспоређени добитак ранијих година износи РСД 3,652,078 хиљада и укупан акумулирани губитак Клуба исказан у билансу стања на дан 31. децембра 2020. године износи РСД 7,055,499 хиљада, док губитак изнад висине капитала Клуба износи РСД 1,447,138 хиљада.”

Независни ревизор је истакао да је током 2020. године рачун Црвене звезде био у блокади укупно један дан, па изнео анализу и пројекцију перспективе клуба у финансијском смислу:

„Клуб послује са великим недостатком трајног капитала и обртних средстава, а краткорочне обавезе Клуба су веће од обртне имовине за износ од РСД 3,757,412 хиљада. Овакво стање указује на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Клуба да настави са пословањем по начелу сталности пословања. И поред наведених чињеница, Клуб је у последњих неколико година пословао са добитком док је у 2020. години остварио губитак који је настао као резултат негативних ефеката пандемије вируса Ковид 19 на целокупну фудбалску индустрију, па тако и на Клуб.

НА МАРАКАНИ 50 ПРЕКРШАЈНИХ СПОРОВА

У независном извештају ревизора наведено је и да се против Црвене звезде на крају 2020. године воде спорови у потенцијалном износу од 98.346.000 динара (836.987 евра).

 „Скрећемо пажњу на Напомену 34(а), уз неконсолидоване финансијске извештаје у којој је обелодањено да се, на дан 31. децембра 2020. године, против Клуба воде спорови у процењеном износу од РСД 98,346 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу затезних камата. Од наведеног износа у оквиру обавеза из пословања је евидентирано РСД 32,707 хиљада. На основу процене исхода судских спорова у току од стране руководства Клуба резервисања евидентирана у пословним књигама Клуба по овом основу на дан 31. децембра 2020. године износе РСД 36,902 хиљаде.

Такође, Клуб води 50 прекршајна спора за које је извршено укупно резервисање у износу од РСД 21,216 хиљада. Руководство Клуба сматра да је део тужбених захтева потпуно неоснован, а да за мањи део судских спорова у току није могуће са прихватљивом сигурношћу предвидети коначан исход, тако да руководство Клуба сматра да неконсолидовани финансијски извештаји Клуба неће бити изложени додатним материјално значајним губицима по окончању наведених судских спорова, обзиром на износ обавеза у неконсолидованим финансијским извештајима за пословну 2020. годину – навео је независни ревизор Милован Поповић.

Поповић је потом навео какво је објашњење за слабије пословне резултате добио од руководства клуба:

- Клуб је остварио мање приходе од планираних од трансфера играча, УЕФА такмичења, продаје улазница као и продаје артикала Клуба. Руководство сматра да ће у наредном периоду Клуб остварити позитиван пословни резултат који ће бити резултат планираних следећих акција: наставак остварења значајног приходовања од продаје права на регистрацију играча и прихода од УЕФА такмичења, реструктурирање остатка обавеза, остварење нових спонзорских уговора, диверсификација извора прихода и слично. Могућности побољшања финансијског положаја клуба су ограничене и готово у целости зависе од горенаведених планираних акција руководства Клуба. Наше мишљење не садржи

резерву по овом питању.

Кад је Партизан у питању, независни ревизор Данијела Кртинић у извештају је кренула од мишљења са резервом:

„По нашем мишљењу, осим за ефекте питања наведених у одељку Основа за мишљење са резервом нашег извештаја, приложени неконсолидовани финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, неконсолидовану финансијску позицију Клуба на дан 31. децембра 2020. године, као и неконсолидоване резултате његовог пословања и неконсолидоване токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама.”У сектору, основа за мишљење са резервом, наведено је:

„Као што је обелодањено у напомени 37. уз неконсолидоване финансијске извештаје, Клуб је на дан 31. децембра 2020. године исказао обавезе из пословања у износу од РСД 920,398 хиљада. На репрезентативном узорку независним потврдама стања нисмо успели да се уверимо у постојање и стање обавеза из пословања у износу од РСД 36,653 хиљада које се највећим делом односе на обавезе према агенцијама из иностранства за посредовање приликом трансфера. Руководство Клуба активно ради на усаглашавању стања обавеза које је отежано због ситуације проузроковане вирусом Ковид 19 у земљи и у свету. Поред наведеног, нисмо били у могућности да се алтернативним ревизијским процедурама уверимо у исказано стање претходно наведених обавеза Клуба, као ни у потенцијалне ефекте корекција на исказане неконсолидоване финансијске извештаје, које би настале приликом усаглашавања са повериоцима.”

У ХУМСКОЈ 46 СУДСКИХ ПОСТУПАКА

Против Партизана се, на основу извештаја независног ревизора на крају 2020. године, воде спорови у потенцијалном износу од 49.566.000 динара (421.838 евра).

„Скрећемо пажњу на Напомену 48. уз неконсолидоване финансијске извештаје у којој је обелодањено да на дан 31. децембра 2020. године, укупан износ потенцијалних обавеза по основу судских спорова који се воде против Клуба износе РСД 49,566 хиљада. У приложеним неконсолидованим финансијским извештајима Клуб је исказао обавезе по основу судских спорова у укупном износу од РСД 5,232 хиљаде.

Поред наведеног, против Клуба се води 46 прекршајних поступака где је прописана могућа казна између РСД 60 хиљада и РСД 2,000 хиљада, за које је према извештају адвоката није могуће проценити исход. Коначан исход спорова тренутно није могуће предвидети, али Руководство Клуба верује да наведени спорови уколико се не реше у корист Клуба, Клуб неће имати материјално значајне губитке и из тог разлога није формирано резервисање“ - навела је независни ревизор Данијела Кртинић

Потом су изнети најинтересенатнији подаци:

„Клуб је за годину која се завршава 31. децембра 2020. године исказао нето губитак у износу од РСД 753,626 хиљада. Кумулирани губитак Клуба на дан 31. децембра 2020. године износи РСД 3,440,853 хиљаде. На наведени дан укупне обавезе Клуба су веће од његове укупне активе (негативан капитал) за износ од РСД 2,059,969 хиљаде, а краткорочне обавезе су веће од обртне имовине за износ од РСД 2,860,654 хиљада”.

У наставку извештаја независног ревизора стоји:

„Клуб је, у току 2019. године, закључио споразум о одлагању плаћања пореског дуга са Министарством финансија Републике Србије којим се одлаже плаћање дуга на 36 месечних рата и по основу кога прва рата доспева на враћање у марту месецу 2021. године. Поред наведеног, Клуб је уступио будућа потраживања по основу спонзорства а такође има и заложена будућа потраживања по основу спонзорства за кредит код банке. Такође, Клуб у 2021. години касни у измирењу доспелих рата по основу кредита. У току 2020. године, значајни су и негативни ефекти

пандемије вируса Ковид 19 на целокупну фудбалску индустрију, па тако и на Клуб. Наведено, заједно са питањима објашњеним у Основама за мишљење са резервом, указује на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Клуба да редовно измирује доспеле обавезе и да настави да послује у складу са начелом сталности пословања.

Као и руководство Црвене звезде и управа Партизана је независној ревизорској кући предочила како планира да оствари боље пословање:

„Поред напред наведених чињеница, Клуб са одређеним постојећим спонзорима има закључене анексе уговора о спонзорству за наредне године, а у складу са стратегијом развоја руководство Клуба планира да повећа приходе од маркетиншких активности на бази успостављања сарадње са новим спонзорима као и да повећа приходе од продаје права на регистрацију играча и да ће имати повећање прихода као резултат инвестирања у играче и њихове даље продаје. Поред тога, руководство Клуба очекује да ће Клуб у наредном периоду имати успешне спортске резултате како у европским тако и у домаћим такмичењима који би заједно са напред наведеним стратешким плановима развоја били довољни за сервисирање обавеза према повериоцима. Сходно претходно наведеном, руководство Клуба је неконсолидоване финансијске извештаје за пословну 2020. годину саставило сходно начелу сталности пословања. Могућности побољшања финансијског положаја Клуба су ограничене и готово у целости зависе од горе наведених планираних акција руководства Клуба. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

Повезане Bести

Kоментари (19)

Само регистровани и улоговани корисници могу да оцењују коментаре!

Пpиjaвa Региcтрyј ce

Додај коментар

Преостало карактера:
Nenad

U beton ligu pa sve iz početka.

Одговори
Nele

Znamo za minuse. A zar ne bi bilo dobro da revizori izadju sa izvestajem, koliko su rukovodioci blizanaca u plusu? Cisto da dobijemo potvrdu nasih sumnji.

Одговори
apsolutno

Ne samo rukovodioci vec i stranke koje su i koje su bile n vlasti. Zato ni ne zele privatizovati oba kluba, jer im dodju kao izvor zarade ovako.

Одговори
Partizanus ispasdus

Ocigledno je samo Fiorentina greskom uplatila novac na racun kluba :)

Одговори
@Partizan

Fiorentina je uplatila zvezdi ne na racun kluba vec na privatni racun u Nemackoj. Niko jos ne pita Terzu ciji je to racun i kome ide ta lova iako je proslo skoro godinu dana od toga.

Одговори
Voša

Ih da ste bar znali ovo lako bi vi to resili... Zvezda po transfermarktu vredi 60mil i da su prodali ceo tim i eto rešenja isto i Partizan ali, ali ali realnost je da bi zajedno dobili za sve igrače uz puno sreće dobili bi ukupno do 15 mil, jer za vise od pola niko im ne bi dao ni jedan euro.. Rešenje je stečaj, pre ili kasnije a vrlo je blizu UEFA će to narediti naročito Zvezdi jer to su uradili i Rendzersu pre nekoliko godina, mora se to desiti..

Одговори
Делије

А, рецимо шта предлажеш за Барселону. Она је званично у дугу 1,2 милијарди евра? У Европи сви осим Немаца послују са минусом.

Одговори
@Delija

Nemoj stvarno da porediš Partizan i Crvenu zvezdu sa Barselonom. Prosto što Crvena zvezda i Partizan zajedno ni izbliza u svijetu nemaju navijača koliko Barselona. Barselona ima ogromne prihode od prodaje dresova i silne sportske opreme, od rekvizita i raznih reklamnih materijala i ona od toga zarađuje stotine miliona eura. Crvena zvezda od Radonjića, dakle tri godine nije prodala nikog, te velike fudbalere Crvene zvezde ne želi baš niko i svi znamo zašto.

Одговори
@Delije

Nije problem poslovanje u minusu, vec u minusu koji je veci od sveukupne vrednosti kluba i igrackog kadra. Barselona vredi daleko vise od 1.2 milijarde i ima godisnje prihode od nekoliko milijardi.

Одговори
Čekajte ljudi

Pa isto ovo stanje je bilo i pre dolaska Terzića i Vazure! Zvezda oko 60M, Partizan oko 30M! Zvezda se hvalila da je smanjila dug na oko 30M, prihodi od UEFA i transfea oko 100M, znači to je plus 70M! A oni u minusu 60! 60+70 130! Računica je jasna. Gde ste bili nigde, šta ste radili ništa! Kod Partizana slična priča! Đurić oteran zbog minusa od 13M eura, ovi došli do 30! Dajte te klubove bivšim igračima da ih vode, ali ne Lukićima i Ilijevima, nego Vidiću i Mijatoviću!

Одговори
Pigeon

Pa, sta da kazem? Ja o tome kuckam vec nekoliko godina unazad, a veliki deo tih komentara mi i ne objave; valjda nikoga nije briga ili po onoj da se "ne uznemirava javnost". Ali na nepravinosti treba skretati paznju odmah i odmah i otklanjati, jer kada se nagomilaju, onda kuku-lele! Ono sto je alarmantno to je da ovo nisu realni podaci, jer ima tu "kostura iz ormara" i neprikazanih stavki bar za jos po 30-50% u oba kluba. takodje je problem sto oni ni ove godine nece poslovati pozitivno, vec ce na kraju 2021 biti u jos vecim dugovima. Za miljenicu se zna, platice to narod, izvuci ce nju duh kako god, ali ovi jadnici, ljige i trojanci u Partizanu bice motkama terani kada na vrata zakuca g-din Stecaj! Gde su pare!? Osnovno pitanje za oba kluba. Zvanicni budzet cz je 50 miliona evra, pa gde odose? Ovi u Partizanu samo prosle (koronarne) godine prodaju igrace za preko 25 miliona evra i morali bi biti na tzv. zelenoj grani, a nista! Pa gde su pare?! Hoce li neko to ispitati?

Одговори
nemam pojma

Smeniti kompletne uprave oba kluba, postaviti uprave koje će brinuti o svakom dinaru i sve troškove prikazivati transparentno. Ovi crveni su za godinu dana u minusu svotu koja bi morala da bude maksimalni budžet kluba. U Partizanu dug je u visini dvoipogodišnjeg budžeta kluba. Partizan je imao ovih godina obiljne prodaje igrača, gde je taj novac sve završavao, morala bi da reši ozbiljna policijska istraga. Mesto da se dug smanjivao, on je drastično povećan. Samo prošle godine za 6.4 mil. evra. Uz to treba dodati dug koji su napravili 2021. godine.

Одговори
Zvezdanko

Nije lako voditi veliki klub a da bi se vodio potrebno je imati dugoročnu strategiju! A da li Zvezda ima? Toliko loših transfera od strane sportskog direktora već spada u rubriku verovali ili ne...Mladi igrači, koliko ih je i za koliko se prodaju? Gavrić kao najbolji za 1,2 miliona eura! A koga ove sezone i narednih da prodaju osim donekle Kataija i Ivanića!ć i Dragovića kojeg si tek doveo Borjan, Ben, Sanogo, Kanga u ozbiljnim godinama, Pavkova ni kad je bio junak sa Liverpulom nisi mogao prodati, Gobeljić da ne pričam, sa Rodićem produžili ugovor a od mladih su tu Nikolić koji sve manje igra, Petrović koji realno ni ne vredi ništa i beka, halfa Erakovića?!?!?!? Tako da nam nažalost preti scenario Steaue ako se već danas ne krene sa promenama i prodajama igrača (nažalost)...

Одговори
"Usati"

Samo me živo interesuje kao običnog Srbina navijača: 1) da li će odgovarati odgovorni iz Zvezde i Partizana, za katastrofalno poslovanje, 2) da li će doći do smene ovih nedoraslih rukovodilaca u Zvezdi i Partizanu i 3) da li će se završiti ove agonije u Zvezdi i Partizanu, tako što će klubovi biti konačno privatizovani, kao i u celom normalnom svetu! HITNA PRIVATIZACIJA!

Одговори
Džo istina

Poštovani prijatelju: ako privatazujemo ova dva naša "velikana" onda će prvak biti TSC, Čukarički ili neko treći kao u Rumuniji, Madjarskoj ili Svajcarskoj a ova dva giganta lagano ispadaju (Grashopers, CSKA SOFIA, Debrecin, Vasas, Rapid Bukurešt), e to onda ne bi odgovaralo mešetarima oko Partizana i Zvezde tako da ćemo na privatizaciju sačekati...

Одговори
Revizor

Ako se pokaže da je istina (a istina je) klubove u Zonu poslati a upravama krivičnu prijavu za nesavesno poslovanje!

Одговори
Voša

Samo na sponzorskom ugovoru opreme, Najk, Adidas... Recimo Real ima 180 mil eura godišnje, tu je uključena i reklama na dresu, Barsa ima 150,Mancester oko 120....

Одговори
@Vosa

zvezda ima gasprom (drzavne) pare, 5 miliona godisnje

Одговори
Miki

Srbija je mala zemlja i prihodi od gledalaca su mali. Jedine šanse su Evropa, eventualno regionalna liga, pametno poslovanje sa igračima i naravno privatizacija. CZ je ubedljivo pokazala KAKO NE TREBA raditi dovođenjem škart igrača, koji su bili ogroman teret klubu ali možda....

Одговори

Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Да бисте видели остатак вести

Региструјтe Cе Пријавитe Ce

Пpиjaвa

Facebook Пријавa

или

Региcтрyј ce › Заборавили сте лозинку?

Региcтрyј ce

Facebook Пријавa

или

Унесите Вашу адресу е-поште да бисте добили нову шифру