ПАРТИЗАН УЗВРАЋА СВОЈИМ БИСЕРОМ - Самед пет пута у мету, а није центарфор

4

Би­ћу у бли­ској бу­дућ­но­сти про­фе­си­о­нал­ни фуд­ба­лер, ве­ру­јем у не­ком ве­ли­ком клу­бу, а фи­зи­о­те­ра­пе­ут у сло­бод­но вре­ме - вели Ба­ждар

ФОТО: Лична архива

Ка­дет­ска ли­га Ср­би­је ни­је мо­гла да поч­не на леп­ши на­чин, го­ле­а­дом го­то­во на сва­кој утак­ми­ци и ве­ли­ком бор­бе­но­шћу та­лен­то­ва­них фуд­ба­ле­ра.

Пу­бли­ке, ме­ђу­тим, не­ма по­ред те­ре­на, па не­ма ни ко да ви­ди број­не по­гот­ке, а би­ло их је у ми­ну­ла два ви­кен­да. Пре­ми­је­ру је обе­ле­жио Алек­сан­дар Ка­хвић, цен­тар­фор Гра­фи­ча­ра, осмо­стру­ки стре­лац на утак­ми­ци иза ју­жне три­би­не Ма­ра­ка­не про­тив Ма­чве (11:0).

Гол­ге­тер­ски ра­фал, пре два да­на, ис­па­лио и ње­гов вр­шњак из ка­де­та Пар­ти­за­на, Са­мед Ба­ждар. Офан­зив­ни ве­зи­ста Пар­ти­за­на по­сти­гао је пет по­го­да­ка у су­сре­ту у Вр­шцу (8:0).

- Не­мам на­ме­ру да ју­рим Ка­хви­ћа на ли­сти стре­ла­ца, јер је кла­си­чан на­па­дач а ја сам ве­зни играч и по по­тре­би бли­жи про­тив­нич­ком го­лу. Мо­је је да кре­и­рам игру, ни­је ми за­да­так да по­га­ђам мре­же, ни­смо на истом рад­ном ме­сту та­ко да ови мо­ји го­ло­ви има­ју по­себ­ну те­жи­ну и драж – ка­же Са­мед Ба­ждар.

Би­сер из Но­вог Па­за­ра ро­ђен је 31. ја­ну­а­ра 2004. го­ди­не, не кри­је да од ма­лих но­гу он и ње­го­ва по­ро­ди­ца свим ср­цем сто­је уз цр­но-бе­ле из Хум­ске.

- Од ро­ђе­ња сам пар­ти­за­но­вац, као и сви мо­ји у ку­ћи и око по­ро­дич­ног до­ма.

Члан ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је до 17 го­ди­на са по­себ­ним за­до­вољ­ством окре­нуо се не­за­бо­рав­ној утак­ми­ци у го­сти­ма ОФК Вр­шцу.

- Од­лич­но је би­ло у су­бо­ту, по­ве­ли смо 2:0 у пр­вом по­лу­вре­ме­ну, још шест пу­та посла­ли смо до­ма­ћи­на на цен­тар у дру­гих 45 ми­ну­та. Ни­сам оче­ки­вао да ћу баш оволи­ко да се рас­пу­цам, јер као ве­зни ни­је ми у опи­су фуд­бал­ских по­сло­ва да по­га­ђам мре­же.

За­ни­мљи­во је би­ло из­ме­ђу два по­лу­вре­ме­на, кад је тре­нер ка­де­та Пар­ти­за­на Вла­ди­мир Је­шић из­дао по­себ­на упут­ства Са­ме­ду Ба­жда­ру.

- По­чео сам су­срет као ве­зи­ста, а у на­па­ду сам за­и­грао од 46. ми­ну­та, и ви­де­ло се ка­ко се све за­вр­ши­ло. Ви­ше ми ле­жи ме­сто шпи­ца, ма­да ми је уло­га офан­зив­ног ве­зи­сте иза­зов годи­на­ма. Тре­нер Је­шић вра­ти­ће ме ве­ро­ват­но у ве­зни ред, јер ме ви­ди као кре­а­то­ра игре, ко зна, мо­жда ме већ на сле­де­ћој утак­ми­ци по­но­во у дру­гом по­лу­вре­ме­ну пре­ба­ци у на­пад и по­стиг­нем још го­ло­ва!

Се­ћа се Ба­ждар и прет­ход­не го­ле­а­де.

- По­сти­гао сам шест го­ло­ва про­шле се­зо­не у Бор­чи, игра­ју­ћи за мла­ђе ка­де­те Пар­ти­за­на, као ве­зни играч. По­бе­ди­ли смо БСК 9:0.

Сле­де­ћи про­тив­ник је Рад.

- Не бих имао ни­шта про­тив да по­но­во по­стиг­нем гол у пр­вом а ре­ци­мо два или три у дру­гом де­лу игре.

Не­ма, ка­же Ба­ждар, амај­ли­ју, не но­си ни­шта ис­под дре­са...

- Мно­ги мо­ји вр­шња­ци, као и ста­ри­ји од ме­не има­ју оби­чај да ис­под дре­са обу­ку, реци­мо, ма­ји­цу са ли­ком Ме­си­ја или Ро­нал­да или не­ког од фуд­ба­ле­ра са ових про­стора. Ни­кад ни­сам не­ку од фуд­бал­ских ле­ген­ди но­сио ис­под дре­са, са гр­бом клу­ба за ко­ји играм, ма­да обо­жа­вам да гле­дам ве­ли­ке утак­ми­це и сјај­не фуд­ба­ле­ре. Та­ко се нај­бо­ље учи, по­го­то­во гле­да­ју­ћи ме­че­ве Ли­ге шам­пи­о­на.

По­ни­као је у шко­ли фуд­ба­ла Ајакс, ода­тле је оти­шао у Па­зар ју­ни­орс, ода­кле се упу­тио у наш глав­ни град.

- Имао сам ту сре­ћу да још као де­чак за­и­грам за Ајакс, а то мно­ги са­ња­ју. Ле­по зву­чи кад ка­жеш не­ко­ме да но­сиш дрес Ајак­са, па ма­кар то био и из Но­вог Па­за­ра. Ме­ни се по­сре­ћило да по­сле Ајак­са играм у Пар­ти­за­ну, а во­лео бих да из Хум­ске ули­це одем упра­во у слав­ни европ­ски клуб из Хо­лан­ди­је.

Фуд­бал­ска бу­дућ­ност Ср­би­је у ли­ку и де­лу Са­ме­да Ба­жда­ра по­твр­ђу­је да је из­ме­ђу оста­лих и Но­ви Па­зар руд­ник, спорт­ско бла­го Ср­би­је. На тре­ну­так се при­се­тио нај­бли­жих са­рад­ни­ка у фуд­ба­лу.

- Не смем да из­о­ста­вим, на­љу­ти­ће се ако га не по­ме­нем, у пи­та­њу је Де­мир Спи­ца, мој кон­ди­ци­о­ни тре­нер. По­ма­же ми као и ње­гов ко­ле­га у Пар­ти­за­ну Ка­жи­мир Што­кић. Сјај­но са­ра­ђу­јем са ше­фом Вла­ди­ми­ром Је­ши­ћем и по­моћ­ним тре­не­ром Сте­ва­ном Ба­те­сом, па оту­да и ова­ко див­на фуд­бал­ска ко­му­ни­ка­ци­ја на те­ре­ну у ви­ду ових го­ло­ва. А, би­ће их још са­мо да је здра­вља, сре­ћа се за­слу­жу­је. Ја сам је сте­као мар­љи­вим и про­фе­си­о­нал­ним радом од ма­лих но­гу – ре­као је Са­мед Ба­ждар Пар­ти­за­нов ве­зни играч са из­ра­же­ним голге­тер­ским осе­ћа­јем, у шта је већ уве­рио фуд­бал­ску Ср­би­ју.

Ља­јић за при­мер

Ба­ждар има идо­ла, у пи­та­њу је – су­гра­ђа­нин.

- Узор ми је Адем Ља­јић. Угле­да­ћу се на де­те Пар­ти­за­на, мог Но­во­па­зар­ца и ре­пре­зен­та­тив­ца Ср­би­је. Ра­ди се о до­бром чо­ве­ку, сјај­ном фуд­ба­ле­ру ко­ме же­лим да на­пра­ви див­ну ка­ри­је­ру. Во­лим да гле­дам утак­ми­це на нај­ве­ћим так­ми­че­њи­ма, а по­го­то­во Ли­ге шам­пи­о­на, сви­ђа ми се ка­ко на те­ре­ну из­гле­да Бел­ги­ја­нац Ке­вин де Бруј­не, ка­пи­тен ре­пре­зен­та­ци­је и сјај­ни играч Ман­че­стер си­ти­ја.

Бу­ду­ћи фи­зи­о­те­ра­пе­ут

Ба­ждар ни­је за­не­ма­рио обра­зо­ва­ње.

- Ђак сам ме­ди­цин­ске шко­ле у Но­вом Па­за­ру, ван­ред­но учим јер ми та­ко дик­ти­ра­ју оба­ве­зе у фуд­ба­лу. Би­ћу у бли­ској бу­дућ­но­сти про­фе­си­о­нал­ни фуд­ба­лер, ве­ру­јем у не­ком ве­ли­ком клу­бу, а фи­зи­о­те­ра­пе­ут у сло­бод­но вре­ме. То ће ми ујед­но би­ти и дру­ги по­сао и за­до­вољ­ство кад не бу­де фуд­ба­ла. Во­лим да гле­дам фил­мо­ве, не де­лим их на до­ма­ће и стра­не, та­ко се нај­лак­ше опу­стим – не кри­је Са­мед Ба­ждар.

Kоментари (4)

Само регистровани и улоговани корисници могу да оцењују коментаре!

Пpиjaвa Региcтрyј ce

Додај коментар

Преостало карактера:
Grga

Dva bisera Partizana 13 golova na dve utakmice.Najbolja škola u Evropi

Одговори
zak

Pa kako ste onda iza Zvezde ?

Одговори
Enky

Pitaj fss i suce oni znaju kako smo iza

Одговори
@zak

Ne znas? E, onda se raspitaj kod lokalnih vrabaca. I oni vec znaju.

Одговори

Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „СПОРТСКОГ ЖУРНАЛА“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Да бисте видели остатак вести

Региструјтe Cе Пријавитe Ce

Пpиjaвa

Facebook Пријавa

или

Региcтрyј ce › Заборавили сте лозинку?

Региcтрyј ce

Facebook Пријавa

или

Унесите Вашу адресу е-поште да бисте добили нову шифру